Kurikulum Pesantren

Pengajian kitab di Pondok Pesantren Darussalam awalnya bersifat Halaqah dan kini berganti menjadi sistem klasikal atau berkelas-kelas sesuai tingkatannya. Dalam pendidikan di SMP, pengajian kitab terbagi menjaid tiga marhalah yang lama satu tahun ajarannya sama dengan satu tahun ajaran di SMP, berikut ini adalah daftar kitab-kitab yang diajarkan:

MARHALAH ULA

 1. Aqidatul Awam                            (Tauhid)
 2. Safinatunnaja                              (Fiqih)
 3. Hidayatus Shibyan                      (Tajwid)
 4. Hadits Arba’in Nawawi                (Hadits)
 5. Ta’limul Muta’allim                       (Adab)
 6. Matn Ajurumiyah                         (Nahwu)
 7. Amtsilah Tashrifiyah                    (Sharaf)
 8. Khulasoh Nurul Yaqin                 (Sirah Nabawiyah)
 9. Al ‘Arabiyah Baina Yadaik I         (Bahasa Arab)

MARHALAH TSANIYAH

 1. Taqrib                                                    (Fiqih)
 2. Nadzam ‘Imrithy                                    (Nahwu)
 3. Nadzam Maqshud                                 (Sharaf)
 4. Nadzam Baiquniyah                              (Mustholah Hadits)
 5. Matan Sanusiyah                                  (Tauhid)
 6. Durus Tarikh Islamy I                             (Tarikh)
 7. Hujjah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah        (Dalil Amalan Aswaja)
 8. Al ‘Arabiyah Baina Yadaik II                   (Bahasa arab)

MARHALAH TSALISAH

 1. Tahqiq Taqrib                              (Fiqih)
 2. Mutammimah                              (Nahwu)
 3. Syadzul ‘Urf                                (Sharaf)
 4. Waraqat                                      (Ushul Fiqh)
 5. Umdatul Ahkam                          (Hadits Ahkam)
 6. ‘Idatul Faridh                               (Faraidh / Mawarits)
 7. Tafsir Jalalain (Juz ‘Amma)         (Tafsir)
 8. Durus Tarikh Islamy II                  (Tarikh)
 9. Al ‘Arabiyah Baina Yadaik III       (Bahasa Arab)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *